Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy GAMA, dostępny pod adresem internetowym www.gamamed.com.pl, prowadzony jest przez firmę Gama Olga Prusinowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NIP 118207423, REGON 527067306.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Gwarancja – gwarancja w rozumieniu kodeksu cywilnego, udzielana przez Sprzedawcę, dotycząca wybranych artykułów.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (Przedsiębiorca albo Konsument).

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - konto klienta w Sklepie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową - jedna z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (dawniej rękojmia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gamamed.com.pl

Sprzedawca - firma Gama Olga Prusinowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 1182074239, REGON 527067306.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Dane Sprzedawcy

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@gamamed.com.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 665-87-72, 22 664-49-72. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PLN 13 1240 1040 1111 0011 3268 3716.

   

§ 4

Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

-włączona obsługa plików cookies,

- zainstalowany program FlashPlayer.

 § 5

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu - składania i anulowania zamówień na dostępne w nim produkty, dokonywania płatności za zakupione produkty, dostarczania ich Klientowi, odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Sprzedawca (w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 4. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji wybierając opcję "zarejestruj się". Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz danych teleadresowych.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Dane osobowe Klienta, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie go, są chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 4. ewentualne dodatkowe informacje o realizacji zamówienia umieść w polu "uwagi"

 5. kliknąć na "Podsumowanie", aby zobaczyć komplet podanych przez Ciebie informacji,

 6. kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”, aby zatwierdzić zakup,

 7. kliknąć w link przesłany w wiadomości e-mail,

 8. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 § 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska,

 2. Przesyłka kurierska - pobraniowa,

 3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy (tylko w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę, na fakturę VAT).

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 2. Płatność za pobraniem

 3. Płatność przy odbiorze - gotówką (tylko w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę, na fakturę VAT).

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach informacyjnych Sklepu w zakładkach "Formy płatności" i "Koszty dostawy". 

  § 9

  Wykonanie umowy sprzedaży

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail (na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta), która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 3. W przypadku odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży (bez podania jakiejkolwiek przyczyny). Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 2. Konsument odstąpienia od Umowy dokonuje składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. Formularz odstąpienia od Umowy dostępny jest w załączniku wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia i jest dostarczany z towarem. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Oświadczenie papierowe może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby Sprzedawcy albo drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. Skutkiem odstąpienia od Umowy zawartej na odległość jest uznanie Umowy za niezawartą.

 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy). Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy) wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona, za zgodą Konsumenta, na wskazane przez niego konto.

 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie (na podany w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy) lub drogą elektroniczną przesyłając skan wypełnionego formularza reklamacyjnego dołączonego w załączniku wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia lub dostarczonego z towarem.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, z dołączona karta gwarancyjną (jeśli była dostarczona z produktem).

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie. Jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską - przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych - podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl